DialoguE : de optimale manier om een taal te leren

Frans in Spa, Spaans in Barcelona, Nederlands in Knokke en onze recent toegevoegde programma’s voor Duits in Eupen en Engels in het zuiden van Brussel. In slechts enkele jaren is de DialoguE-aanpak uitgegroeid tot de onbetwistbare standaard voor de communicatie in het algemeen en het leren van talen in het bijzonder. Eén week DialoguE resulteert in dezelfde vooruitgang als één jaar klassiek onderwijs, hetgeen bevestigd wordt door talloze deelnemers. De Wall Street Journal riep in 1997 DialoguE uit tot "één der beste methoden op de markt". DialoguE dankt zijn succes vooral aan het optimaliseren van het leerproces.


"Ontscholing"

Het optimaliseren van het leerproces houdt in, breken met de klassieke opleidingsmethoden. De leerling, en niet langer de leraar, staat in het middelpunt van het leerproces. Opleiden betekent het zich aanpassen aan de leerling, zijn cognitieve stijl, zijn prioritaire behoeften en zijn persoonlijke interesses.


Falen is onaanvaardbaar en niet te rechtvaardigen

Het optimaliseren van het leerproces betekent ook een professionalisering. De vereiste productiviteit eist een maximum aan resultaten met een minimum aan inspanningen. Falen is voortaan ondenkbaar. Bijgestaan door de leerling, zet de leraar een succesvolle strategie op waarmee de leerling zijn ambitieuze doelstellingen zal bereiken en, in veel gevallen zelfs, overschrijden.


Het zelfvertrouwen ontwikkelen om alle verwachtingen te overschrijden

Leren zonder aan zelfvertrouwen te winnen is niet erg bevorderlijk: de prestaties zullen te wensen overlaten. Het zelfvertrouwen, de sleutel van elk leerproces, doet wonderen en helpt datgene te bereiken dat voorheen onmogelijk leek. "Ontscholen" betekent ook de leerling toelaten om fouten te maken, zonder schuldgevoel. Men leert het best door te proberen en door het maken van fouten.


Een onafhankelijke en succesvolle leerling is een gelukkige leerling

Het vormen van de leerling tot meester van zijn leerproces en het geven van de middelen aan de leerling om snel onafhankelijk te werken, zijn enkele van de vooropgestelde doelen van de leraren bij DialoguE. Om succesvol te worden moet men snel leren gebruik te maken van de "werktuigen" zonder hulp van de leraar. De DialoguE-leraar begeleidt de leerling in het vergroten van zijn capaciteiten. Hij helpt de leerling met het zo snel mogelijk beheersen van zijn eigen leerstrategiëen om zo zelfstandig vooruitgang te kunnen boeken. En dit alles met veel plezier!

 

Traditioneel leerproces
Een gestandaardiseerd leerproces.
Falen is aanvaardbaar en gerechtvaardigd.

Weinig aandacht voor psychologische aspecten.
Weinig aandacht voor productiviteit en rentabiliteit.
Een gemiddeld resultaat is bevredigend.

Dirigistisch systeem - instructies.
De leraar geeft de leerling veel kennis

De leraar tracht de leerling perfect te maken.

De leerling moet zich aanpassen aan de leraar.
De leraar bepaalt de doelstellingen en de prioriteiten.
De leraar bepaalt, gaat voor, verplicht.
De leraar controleert.
Fouten maken is negatief.

De leraar onderwijst teveel leerstof.

De leraar bepaalt de uit te voeren taken.
De leraar ontwikkelt de kennis van de leerling.
De leraar maakt onbewust de leerling afhankelijk van hem en de leermethode.

De leerling leert enkel in de les.
De leerling ondergaat te vaak het leerproces.
Optimaal leerproces DialoguE
Een gepersonaliseerd leerproces.
Falen is onaanvaardbaar en niet te rechtvaardigen.
Het opbouwen van zelfvertrouwen is een van de prioriteiten.
De leraar houdt voortdurend de productiviteit en rentabiliteit in het oog.
Maximale vooruitgang met een minimaal verbruik aan tijd en energie.
Deelnemend systeem - samenwerking.
De leraar helpt de leerling efficiënt te worden.
De leraar helpt de leerling effectief te worden.
De leraar past zich aan de leerling aan.

De leerling bepaalt de doelstellingen en de prioriteiten.
De leraar stuurt, begeleidt, stimuleert.
De leerling leert zichzelf te evalueren.
Fouten maken is positief, een voorwaarde voor vooruitgang.
De leerling leert waaraan hij behoefte heeft.
De leerling bepaalt de uit te voeren taken.
De leraar ontwikkelt de mogelijkheden van de leerling.
De leraar maakt de leerling onafhankelijk en leert hem efficiënt te werken met de "werktuigen".
De leerling leert continu.
De leerling werkt samen en neemt deel aan het leerproces.

 

DialoguE - Optimales Lernen

Französisch in Spa, Spanisch in Barcelona, Niederländisch in Knokke, und, seit kurzem, Deutsch in Eupen und Englisch im Süden von Brüssel. In wenigen Jahren ist die DialoguE-Methode zu einer der erfolgreichsten Methoden für das Erlernen der Sprachen geworden. Eine Woche DialoguE erlaubt es, so viel Fortschritt zu erzielen, wie in einem Jahr bei der klassischen Ausbildung, behaupten die Praktikanten spontan. Die Wall Street Journal hat im Jahre 1997 DialoguE als eine der besten Methoden auf dem Markt dargestellt. Diesen Erfolg verdankt DialoguE seiner spziellen Lernmethode.


Das schulische Lernen aufgeben

Die Ausbildung optimieren heißt, mit der Tradition der klasischen Ausbildung zu brechen. Der Ausbilder steht nicht mehr im Mittelpunkt des Lernens, sondern der Lernende. Ausbilden heißt, sich dem Lernenden anpassen : seinem kognitiven Stil, seinen Bedürfnissen, seinen Interessengebieten.


Misserfolg vermeiden

Die Ausbildung optimieren bedeutet auch, sie zu professsionalisieren. Die Produktivität erfordert ein Maximum an Resultaten mit einem Minimum an Zeit und Energieaufwand. Der Misserfolg ist nicht mehr vorstellbar. Der Ausbilder, unterstützt dabei durch den Lernenden, erarbeitet eine Strategie des Siegers : der Lernende wird die ehrgeizigen Ziele, die er sich gesteckt hat, erreichen und, sehr oft, übertreffen.


Das Selbstvertrauen, um das Unüberwindliche zu überwinden

Lernen ohne Vertrauen zu gewinnen ist nicht dienlich : die Leistung wird zu wünschen übrig lassen. Das Selbstvertrauen, Schlüssel jeden Lernens, erlaubt es, Wunder zu vollbringen und das zu schaffen, was unmöglich schien. Das Schulische aufzugeben heißt auch, dem Lernenden das Schuldgefühl zu nehmen, seine Fehler zu bestrafen. Man lernt nur gut durch Versuche und Fehler.


Ein zufriedener und erfolgreicher Lernender ist ein unabhängiger Lernender

Einen Lernenden Herr seines Lernprozesses werden zu lassen und ihm die Mittel zu geben, rasch selbstständig zu werden, ist eine der Hauptaufgaben des DialoguE-Ausbilders. Um erfolgreich zu werden ist es erforderlich zu lernen, mit den Hilfsmitteln schnell umgehen zu können, ohne Mithilfe des Ausbilders. Der DialoguE-Ausbilder führt, entwickelt die Möglichkeiten. Er hilft dem Lernenden, seine eigenen Lernstrategien so schnell wie möglich zu beherrschen, Erfolge selbst zu erzielen, und dies mit Vergnügen.

 

Schulisches Lernen
Das Lernen ist genormt.
Der Misserfolg ist annehmbar und zu rechtfertigen.
Kaum Berücksichtigung der psychologischen Aspekte.
Kaum Berücksichtigung der Produktivität und der Rentabilität.
Begnügt sich mit einem mittelmäßigen Resultat.
Dirigistisches System -Anweisungen.
Der Ausbilder befähigt den Lernenden.

Der Ausbilder versucht den Lernenden perfekt zu machen.
Der Lernende muss sich seinem Ausbilder anpassen.
Der Ausbilder steckt die Ziele und die Prioritäten.
Der Ausbilder leitet,geht voraus, verlangt.
Der Ausbilder kontrolliert.

Der Fehler ist negativ, es ist eine " Sünde ".

Der Ausbilder gibt zuviel Unterrichtsstoff.
Der Ausbilder definiert die zu erledigenden Arbeiten.
Der Ausbilder entwickelt die Kenntnisse des Lernenden.
Der Ausbilder macht unbewusst den Lernenden abhängig von ihm, vom Lernen.

Der Lernende lernt nur in der Lektion.
Der Lernende lässt zu oft das Lernen über sich ergehen.

Optimales Lernen :DialoguE
Das Lernen ist personalisiert.
Der Misserfolg ist unannehmbar und nicht zu rechtfertigen.
Das Selbstvertrauen ist eines der Hauptziele.
Das Lernen verfolgt ständig das Ziel der Produktivität und der Rentabilität.
Der maximale Erfolg und ein Minimum an Zeit-und Energieaufwand.
Partizipatives System -Kooperation.
Der Ausbilder macht den Lernenden erfolgreich.
Der Ausbilder macht den Lernenden effizient.
Der Ausbilder passt sich dem Lernenden an.
Der Lernende steckt seine Ziele und gliedert sie.
Der Ausbilder führt, begleitet,erleichtert.
Der Lernende lernt, sich selbst zu bewerten.
Der Fehler ist positiv, es ist eine Bedingung zum Erfolg.
Der Lernende lernt das, was er braucht.
Der Lernende definiert die zu erledigenden Arbeiten.
Der Ausbilder entwickelt die Fähigkeiten des Lernenden.
Der Ausbilder macht den Lernenden selbstständig, bringt ihm bei, wie sich effizient der Hilfsmittel zu bedienen ist.
Der Lernende lernt ständig.
Der Lernende kooperiert, nimmt an seinem Lernen teil.

page 3

 

Journal DialoguE

Journal 2002 - 2003

Journal 2001 - 2002

Journal 2000 - 2001

Intensive Personalised Immersion Language Courses
French course Spanish course French immersion course Spanish immersion course
"ONE OF THE BEST LANGUAGE SCHOOLS"

(THE WALL STREET JOURNAL)

French course Spanish course French immersion course Spanish immersion course
Intensive Courses - Complete Immersion